Laisvos darbo vietos

Birštono gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 29, LT-59210, Birštonas, gimnazijos kodas – 190024831, skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms užimti.

Pareigybės lygis – C;
Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutartis – neterminuota.
Reikalavimai:
· Vidurinis/aukštesnysis/aukštasis neuniversitetinis/aukštasis universitetinis išsilavinimas;
· Gebėti bendrauti su mokyklinio amžiaus vaikais;
· Gebėti dirbti su mokiniais padedant jiems atlikti mokytojo skirtas užduotis, padedant sutelkti dėmesį ir tinkamai elgtis.
· Gebėti bendradarbiauti su dalykų mokytojais ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais);
· Gebėti padėti mokiniui naudotis IKT įranga nuotolinio mokymo metu;
· Norėti mokytis ir tobulėti;
· Atsakomybė, kantrybė, lankstumas, rūpestingumas ir kruopštumas.
Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu nuo 4,7 iki 7.8.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą.
Pretendentai iki 2022 m. lapkričio 3 d. gali pateikti dokumentus
asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Birštono gimnazijos raštinėje, Kęstučio g. 29, Birštonas, LT-59210, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. bei nuo 13.00 iki 16 val.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Apie tikslų pokalbio laiką ir datą bus pranešta individualiai. Į pokalbį bus kviečiami tik reikalavimus atitinkantys pretendentai.
Tel. pasiteiravimui: (8 319) 65701, el. p. birstonogimnazija@gmail.com.


Birštono gimnazijai reikalingas matematikos mokytoja(s)

Birštono gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 29, LT-59210 Birštonas, mokyklos kodas – 190024831, skelbia atranką pradinių klasių mokytojo pareigoms.

Pareigybės lygis – A2.
Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Atlyginimo pastoviosios dalies koeficiento ribos: 7,44 – 10,45.
Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

Turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;

Gebėti dirbti kompiuteriu ir ugdymo procese taikyti informacines technologijas;

Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;

Žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;

Vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą;

Dokumentai priimami iki 2022-10-20 12.00 val. Birštono gimnazijos raštinėje (Kęstučio g. 29, Birštonas) nuo 8.00 iki 17.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu birstonogimnazija@gmail.com su nuoroda „Matematikos mokytojo atrankai“. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.