Apie mus

2020-2021 m. m. tikslai ir uždaviniai 

 Prioritetas – Užtikrinti mokinių emocinį saugumą, sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio tobulėjimui ugdymo(si) procese 

 Tikslas – Ugdyti mokinių asmeninę kompetenciją 

 Uždaviniai: 

Kelti mokytojų kvalifikaciją siekiant pamokos metodikos tobulinimo. 

 Ugdymo procesą organizuoti remiantis įvairiais kriterijais (informacija, duomenimis) apie kiekvieno mokinio ugdymo(si) pasiekimus ir  pažangą,  

 Lavinti mokinio kūrybiškumą, analitinį ir kritinį mąstymą,  formuoti asmeninę atsakomybę už savo ugdymosi rezultatus  

 Remiantis  įvairiais informavimo šaltiniais bei refleksija efektyviau išnaudoti specialistų pagalbą ir nuotolinio mokymo metodą individualiam darbui su mokiniais,  konsultavimui. 

 Stiprinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos bendradarbiavimą, siekiant geriau pažinti mokinius ir užtikrinti palankiausias ugdymosi sąlygas. 

 Dalintis gerąja patirtimi mokykloje ir už jos ribų