Apie mus

2021-2022 m. m. tikslai ir uždaviniai

Prioritetas – Mokinių ir mokytojų emocinis socialinis saugumas

Tikslas– Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas

 Uždaviniai: 

Ugdomąją veikla orientuoti į mokinių savęs pažinimą, aktyvų veikimą, dvasingumą, emocijų indentifikavimą ir savęs valdymą.

Nuolat vykdyti kryptingą ir tikslingą mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

Ugdymo(si) procesą planuoti ir organizuoti remiantis asmenine, socialine ir moraline kiekvieno dalyvio patirtimi ir atsakomybe.

Bendruomenės pozityvių santykių formavimui pasitelkti komandinį darbą, grįstą veiksmingu ir efektyviu komunikavimu, bei inovatyvius metodus ir skaitmenines priemones.

Mokinių socialinio sąmoningumo ugdymui stiprinti teorijos ir praktikos sąsajas, sudarant sąlygas savivaldžiui mokymuisi ir akcentuojant individualią pažangą.

Mokinių emocijų ir elgesio valdymo gebėjimus, siekiant užsibrėžtų tikslų, ugdyti pasitelkiant įtraukias veiklas ir motyvuojantį vertinimą.

Socialinę ir asmeninę atsakomybę stiprinti pasitelkiant savalaikę motyvuojančią refleksiją, apie nuveiktas veiklas ir įgytas patirtis.

 

2020-2021 m. m. tikslai ir uždaviniai 

 Prioritetas – Užtikrinti mokinių emocinį saugumą, sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio tobulėjimui ugdymo(si) procese 

 Tikslas – Ugdyti mokinių asmeninę kompetenciją 

 Uždaviniai: 

Kelti mokytojų kvalifikaciją siekiant pamokos metodikos tobulinimo. 

 Ugdymo procesą organizuoti remiantis įvairiais kriterijais (informacija, duomenimis) apie kiekvieno mokinio ugdymo(si) pasiekimus ir  pažangą,  

 Lavinti mokinio kūrybiškumą, analitinį ir kritinį mąstymą,  formuoti asmeninę atsakomybę už savo ugdymosi rezultatus  

 Remiantis  įvairiais informavimo šaltiniais bei refleksija efektyviau išnaudoti specialistų pagalbą ir nuotolinio mokymo metodą individualiam darbui su mokiniais,  konsultavimui. 

 Stiprinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos bendradarbiavimą, siekiant geriau pažinti mokinius ir užtikrinti palankiausias ugdymosi sąlygas. 

 Dalintis gerąja patirtimi mokykloje ir už jos ribų