Mokinių išėjimo iš mokyklos teritorijos pamokų metu tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Birštono gimnazijos direktoriaus
2019 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-

 

MOKINIŲ IŠĖJIMO IŠ MOKYKLOS TERITORIJOS PAMOKŲ METU TVARKOS APRAŠAS 

  1. Mokinių išėjimo iš mokyklos teritorijos pamokų metu tvarka vykdoma vadovaujantis Birštono gimnazijos mokinių elgesio taisyklių, patvirtintų Birštono gimnazijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-30, 22 punktu bei Birštono gimnazijos Vaiko gerovės komisijos 2019 kovo 18 d. posėdžio Nr. MK-5 nutarimu.
  2. Atsižvelgiant į tai, kad mokiniai už gimnazijos teritorijos ribų pertraukų metu nėra saugūs, pamokų ir pertraukų metu 1 – 8 ir I – II kl. mokiniams iš gimnazijos teritorijos išeiti draudžiama.
  3. Nusižengus šiai taisyklei, numatomos tokios priemonės:

3.1. nusižengus pirmą kartą, mokiniai bus įspėjami ir privalės rašyti pasiaiškinimą netinkamo elgesio pažymoje;

3.2. nusižengus antrą kartą apie pažeidimą bus informuojama/as klasės auklėtojas/a, kuris pasikvies mokinio tėvus ir aiškinsis vaiko išėjimo iš mokyklos priežastis bei numatys veiksmus, problemai spręsti;

3.3. nusižengus trečią kartą mokinys kartu su tėvais bus kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame bus nagrinėjamos netinkamo elgesio priežastys ir numatomos priemonės problemai spręsti. Taip pat gali būti svarstoma galimybė kreiptis į kitas Birštono savivaldybės institucijas.

  1. Nepasibaigus pamokoms išeiti iš mokyklos teritorijos mokinys gali tik su klasės auklėtojos raštišku leidimu, kuris išduodamas tėvų prašymu.
  2. III-IV klasių mokiniai laisvų pamokų metu gali išeiti iš mokyklos teritorijos, gimnazijos budėtojai parodydami individualų pamokų tvarkaraštį, įrodantį, kad tuo metu jiems nevyksta pamoka. Kitu atveju jiems taikomos tos pačios priemonės kaip ir 1 – 8 ir I – II kl. mokiniams.
  3. Savavališkai išėjusius iš mokyklos teritorijos mokinius sustabdyti ir prašyti pildyti netinkamo elgesio pažymą gali gimnazijos budėtoja, budintis mokytojas, bet kuris kitas mokyklos mokytojas, specialistas ar administracijos atstovas, kuris juos pastebėjo išėjus už mokyklos teritorijos arba kitaip nustatė, jog mokiniai buvo išėję už mokyklos teritorijos ribų.
  4. Jei mokinys atsisako pildyti netinkamo elgesio pažymą, gimnazijos budėtoja, budintis mokytojas, bet kuris kitas mokyklos mokytojas, specialistas ar administracijos atstovas apie įvykį informuoja PPP (pirmosios psichologinės pagalbos) komandą. Tokiu atveju mokinys su tėvais kviečiamas į PPP komandos pasitarimą.
  5. Su šiuo tvarkos aprašu mokiniai supažindinami pasirašytinai.