Biblioteka

Bibliotekininkė Ieva Jonuškienė

Darbo laikas: 

Pirmadienis     7.45 – 16.00

Antradienis     7.45 – 16.00

Trečiadienis    7.45 – 16.00

Ketvirtadienis 7.45 – 16.00

Penktadienis  7.45 – 15.00Bibliotekos vizija – atviras ir šiuolaikiškas informacijos centras, visapusiškai tenkinantis mokyklos bendruomenės informacinius poreikius. Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos „MOBIS“ naudojimas.

Pagrindiniai gimnazijos bibliotekos tikslai ir uždaviniai:
• Aktyvus dalyvavimas kintančiame mokymosi procese.
• Kryptingai plėsti bibliotekos fondus pagal ugdymo procesą.
• Savo fondais ir veikla dalyvauti mokyklos ugdymo procese.
• Bibliotekos teikiamų paslaugų nuolatinis plėtimas ir tobulinimas.

Teikiamos paslaugos:

• Dokumentų išdavimas;
• Informacijos paieška pagal skaitytojų užklausas;
• Kopijavimas;
• Internetas;
• Mokomosios kompiuterinės programos;
• Skenavimas;
• Vaizdo ir garso medžiagos paruošimas pamokoms;
• Konsultacijos darbui su kompiuteriu.

Bibliotekos struktūra:
• abonementas;
• skaitykla (30 vietų);
• internetinė skaitykla (10 kompiuterizuotų vietų)

Bibliotekoje esantis leidinių fondas:
• Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.);
• Programinė literatūra (grožinė ir kt.);
• Vaikų literatūra;
• Mokslo, populiarioji literatūra;
• Vaizdo ir garso medžiagos fondas;
• CD ir mokomųjų programų fondas.

Techninės ir informacinės komunikacijos priemonės:
• 10 kompiuterių;
• 1 spausdintuvas;
• Skeneris;
• Internetas;
• 1 multimedijos projektorius;
• Kopijavimo aparatas;
• Kita techninė įranga.

Skaitytojai gali:
• Naudotis knygomis, vadovėliais, informaciniais leidiniais, kompiuteriniais diskais, kasetėmis ir kitais turimais dokumentais.
• Naudotis internetu.
• Dirbti kompiuteriais.
• Naudotis spausdintuvu, skeneriu ir kopijavimo aparatu.

Mokyklos biblioteka vykdo informacines ir edukacines funkcijas.

Mokyklos bibliotekoje:
komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius;
mokyklos bendruomenės nariams teikiamos informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu;
ugdomi moksleivių informaciniai gebėjimai – ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, sintetinti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius;
teikiama pagalba pedagogams įgyvendinant ugdymo planus;
sudaromos sąlygos savarankiško mokymosi kokybei gerinti;
mokyklos bendruomenės nariai mokomi prasmingai naudotis informacinėmis technologijomis;
moksleiviai rengiami tapti visą gyvenimą trunkančio mokymosi proceso dalyviais;
moksleiviams teikiamos profesinio informavimo paslaugos interneto technologijų priemonėmis.

 


BIRŠTONO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Naudojimosi gimnazijos biblioteka vidaus taisyklės (toliau taisyklės) nustato bendrą naudojimąsi gimnazijos bibliotekos fondais tvarką.
2. Bibliotekos fondai yra gimnazijos turtas. Juo gali naudotis visi gimnazijos mokiniai, mokytojai, bendruomenės nariai.
3. Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijos pilnumą, spaudinių ir kitų dokumentų, atsižvelgiant į jų autorių ir juose užfiksuotų žinių politinę ir ideologinę orientaciją, prieinamumą.
4. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.

 

II. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS

5. Asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.
6. Gimnazijos mokiniai registruojami pagal patvirtintą mokinių sąrašą.
7. Gimnazijos darbuotojai registruodamiesi pateikia pasą.
8. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.
9. Bibliotekos lankytojas – skaitytojas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą iš bibliotekos pasiskolintą dokumentą, pratęsti jo grąžinimo terminą, gauti informaciją, aplankyti parodą, dalyvauti renginyje ar panašiai).
10. Skaitytojų ir lankytojų apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“ 9LST 1403:95).

 

III. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

11. Skaitytojai ir lankytojai aptarnaujami abonente ir skaitykloje.
12. Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau 3 spaudinius ir ne ilgesniam 15 dienų laikotarpiui.
13. Naujai gauti, didelę paklausą turintys, tik šioje bibliotekoje saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai išduodami 10 dienų laikotarpiui.
14. Reti ir vertingi, informaciniai leidiniai, kartografiniai, vaizdiniai dokumentai į namus neišduodami.
15. Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas du kartus gali būti pratęstas, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai.
16. Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą (mokiniams pasirašyti nebūtina). Juos grąžinus, tokia pat tvarka skaitytojo akivaizdoje pasirašo bibliotekos darbuotojai.
17. Spaudinių ir kitų dokumentų išdavimas apskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“ (LST 1403:95).
18. Bibliotekoje esančiais kompiuteriai, Internetu ir kita kompiuterine įranga gali naudotis visi mokiniai ir mokytojai.
19. Bibliotekoje mokytojai gali naudotis video, CD medžiaga ir čia pravesti pamokas.

 

IV. SKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

20. Skaitytojas turi teisę:
20.1. Gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimuisi į namus arba į skaityklą.
20.2. Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas.
20.3. Pateikti užklausą raštu arba žodžiu.
20.4. Lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose.
20.5. Prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą.
21. Skaitytojas privalo:
21.1. Tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus.
21.2. Vadovaujantis direktoriaus įsakymu, bibliotekoje žaisti kompiuterinius žaidimus griežtai draudžiama.
21.3. Neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ar kiti dokumentai neįrašyti į skaitytojo formuliarą.
21.4. Nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą.
21.5. Neardyti katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti bibliotekos fondo sustatymo tvarkos.
21.6. Pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamai vietai ir pan.) nedelsiant informuoti bibliotekos darbuotojus.
21.7. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir bibliotekos darbuotojams.
22. Skaitytojo atsakomybė:
22.1. Parardęs, ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos darbuotojų pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti jo rinkos kaina (šiuo atveju kainą nustato bibliotekoje sudaryta specialistų komisija).
22.2. Už nepilnamečių skaitytojų pamestus ir nepataisomai sugadintus spaudinius ar kitus dokumentus atsako tėvai ar globėjai.
22.3. Pabaigęs gimnaziją ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka. Mokytojas (ar kitas darbuotojas) nutraukęs darbo sutartį su gimnazija, taip pat privalo atsiskaityti su biblioteka.
22.4. Tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka taisyklių pažeidimus, skaitytojas turi būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį informuoti tėvai ar globėjai, klasės vadovas, gimnazijos vadovybė.

 

V. BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

23. Bibliotekos darbuotojai privalo:
23.1. Informuoti skaitytojus apie spaudinių ir kitų dokumentų fondą, ir teikiamas paslaugas.
23.2. Užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais.
23.3. Diferencijuotai naudoti individualaus ir masinio darbo formas.
23.4. Pastoviai tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą.