Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė Rasa Stravinskienė

 

Dirba: 52 kabinete  (3 aukštas)

Konsultacijų laikas:

Pirmadienis          8.00 – 13.00

Antradienis          8.00 – 14.00

Trečiadienis         8.00 – 14.00

Ketvirtadienis     8.00 – 14.00

Penktadienis      8.00 – 14.00

 

 

Informacija apie nemokamą maitinimą

 

 


SOCIALINĖS PEDAGOGĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

TIKSLAS:  padėti mokiniams siekti pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais asmenimis.

UŽDAVINIAI:

•Padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.
•Padėti tėvams (globėjams) ugdyti savo vaiką, suprasti socialinius ir pedagoginius jo poreikius, jų tenkinimo svarbą, tėvų teises ir pareigas.
•Padėti mokytojams sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.

FUNKCIJOS:

1. Individualiai konsultuoja vaikus turinčius mokymosi, elgesio, lankomumo, bendravimo su bendraamžiais sunkumų;
2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais fizinį išnaudojimą.
3. Vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
4. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
5. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
6. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
7. Tiria socialinės pagalbos poreikį
8. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.
9. Dalyvauja socialinių projektų kūrime ir jų įgyvendinime.
10. Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
11. Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
12. Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.
13. Rūpinasi nemokamu mokinių maitinimu.