Skelbimas

Birštono gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 29, LT-59210 Birštonas, mokyklos kodas 190024831,

skelbia atranką vokiečių kalbos mokytojo pareigoms.               

             Pareigybės lygis: A2.
            Darbo krūvis: 11 kontaktinių valandų.
            Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
     Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, vokiečių kalbos mokytojo kvalifikaciją;
  • gebėti dirbti kompiuteriu;
  • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
  • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
  • žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;
  • vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas.

        Privalumai:  darbo patirtis
        Dokumentai priimami iki 2018 m. liepos 11 d. Birštono gimnazijos raštinėje nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 17.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu gimnazija@birstonas.lt su nuoroda vokiečių kalbos mokytojo atrankai. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.
         Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbis vyks 2018 m. liepos 12 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas individualiai.

Tel. pasiteiravimui (8 319) 657 02, elektroninis paštas gimnazija@birstonas.lt arba tel. (8) 687 851 15, el, p. alvydasurb@gmail.com