Kokybės krepšelis

       Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų4 bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

      Birštono gimnazija dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.

        Projektas „Kokybės krepšelis“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

        Projekto tikslas – Birštono gimnazijos mokinių matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų pasiekimų gerinimas plečiant patyriminį ugdymą.

        Kokybės krepšelis – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti  per 24 mln. Eurų.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.   

        Skaityti plačiau https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001/

BIRŠTONO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022 M. KOVO 9 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-32, PATIKSLINIMAS Nr. 1

BIRŠTONO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS

Netradicinės pamokos STEAM

Vilniaus energetikos ir technikos muziejuje

Judesio dirbtuvės prailgintoje 1-4 kl. grupėje

Veiklos mažojoje laboratorijoje

Alytaus STEAM centre

Gamtos mokslų pamokos Alytaus STEAM centre

Modulio,, Programavimo pradmenys ir robotika,“ 5 kl mokiniai sveikina visus su artėjančiom šventėm.

Birštono gimnazijoje dalis 5-7 klasių mokinių yra pasirinkę modulį „Programavimo pradmenys ir robotika“

Birštono gimnazijos 1-4 klasių mokinių vasaros stovyklos „Ilsiuosi, tyrinėju, atrandu“ stovyklos dienoraštis

 

 


Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą
Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos ir kt.
Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2021 m. gruodis
Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001 

Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos:

Vykdomos veiklos:

  • Kuriami regioniniai STEAM atviros prieigos centrai
  • Mokyklos aprūpinamos kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si)

Projekto nauda

Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių. Įgyvendinant projektą septyniuose šalies regionuose įkurti STEAM atviros prieigos centrai, atveriantys modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos.

Projekto nuorodos

Projektą įgyvendina
Nacionalinė švietimo agentūra     

*****

Priemonių naudojimas atliekant STEM tiriamuosius darbus 2019