Specialioji pedagogė, logopedė

Specialioji pedagogė, logopedė Nomeda Kopcikienė

 

Dirba 61 kabinete (3 aukšte)

 Darbo grafikas:

Pirmadienis       7.30 – 15.00

Antradienis       7.30- 14.30

Trečiadienis      7.30-16.00

(15.00-16.00 – Mokytojų, mokinių, tėvų konsultavimas.

Konsultacijoms registruotis iš anksto.)

Ketvirtadienis  7.30 – 15.00

Penktadienis     7.30 – 14.00


Specialusis ugdymas Birštono gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais.

Specialiojo pedagogo veikla:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant būtinybei, namuose;
 • padeda specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams įsisavinant ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas (individualios, pogrupiais ar grupinės pratybos pamokų metu), atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • sudaro specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių sąrašus ir užsiėmimų tvarkaraštį, pildo specialiojo pedagogo dienyną;
 • atlieka konsultavimo ir pedagoginio švietimo funkcijas: pataria mokytojams, kaip pritaikyti bendrąsias programas specialiųjų poreikių mokiniams, vykdo tėvų, mokytojų ir kitų visuomenės narių švietimą specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja gimnazijos „Vaiko gerovės“ komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, bei teikia jiems metodinę pagalbą specialiojo ugdymo(si) klausimais;
 • gamina specialiąsias mokymo(si) priemones, kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą apie specialųjį ugdymą;
 • vertina ir analizuoja ugdymo procesą ir jo rezultatus, numato tobulinimo kelius;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

Logopedo veikla:

 • atlieka mokinio kalbos ir kalbėjimo tyrimą, kurio metu visapusiškai tiria mokinio sakytinę kalbą, skaitymo ir rašymo įgūdžius, planuoja veiklą kalbos sutrikimams šalinti, numato kalbos plėtojimo korekcijos kryptis;
 • sudaro mokinių, kuriems bus teikiama logopedo pagalba, sąrašus, pratybų tvarkaraštį (individualios, pogrupiais ar grupinės pratybos po pamokų), atsižvelgiant į sutrikimus;
 • atlieka konsultavimo ir pedagoginio švietimo funkcijas: veda kalbos korekcijos pratybas, konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti bendrąsias programas specialiųjų poreikių mokiniams, vykdo tėvų, mokytojų ir kitų visuomenės narių švietimą  aktualiais vaikų kalbos ir kalbėjimo korekcijos klausimais;
 • dalyvauja gimnazijos „Vaiko gerovės“ komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokytojais, mokinių tėvais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ugdymo procese, bei teikia jiems metodinę pagalbą lavinant šiuos mokinius;
 • kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą logopedijos klausimais;
 • vertina ir analizuoja lavinimo procesą ir jo rezultatus, numato tobulinimo kelius;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.